SCB เผยยอดธุรกรรมออนไลน์พุ่ง110%

ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยยอดธุรกรรมออนไลน์พุ่ง 110%  โดยเฉพาะบริการเชิงไลฟ์สไตล์ คาดสิ้นปีมียอดผู้ใช้งานสูงถึง 10 ล้านราย  พร้อมเดินหน้าหารือพันธมิตรสร้ าง Eco System ชำระสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด

 นายธนา โพธิกำจร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking  ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า  ตั้งแต่ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้ าสู่การเป็น Lifestyle Banking  ด้วยการยกระดับ SCB EASY โมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชั่ นของธนาคาร ทำให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายใช้ สอยโดยไม่ต้องใช้เงินสด ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานกว่า 6.5 ล้านราย ยอดแอคทีฟ 75% และกระตุ้นส่งเสริมให้ร้านค้ าเกิดการใช้งานผ่านคิวอาร์โค้ ดแม่มณีที่มีอยู่กว่า  1 ล้านบัญชี ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ SCB EASY ZAAP ON SALE,  SCB Smart City ทำให้มียอดธุรกรรมผ่าน SCB EASY ถึง 150 ล้านธุรกรรมต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 110%  ซึ่งเป็นการใช้บริการเชิงไลฟ์ สไตล์ถึง 20 ล้านครั้ง โดยมองว่าเทรนด์สังคมไร้เงิ นสดในปีนี้จะมีการเติบโตอย่างต่ อเนื่องจากนโยบายยกเลิกค่ าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรม โอน-จ่าย-เติม-กด(เงินไม่ใช้บั ตร) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญทำให้ผู้บริ โภคหันมาใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ งมากขึ้น พร้อมหารือกับพันธมิตรต่างๆ สร้าง ECO System ชำระค่าสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงิ นสด เช่น การซื้อตั๋วภาพยนตร์ การซื้อของขวัญ และบริการอื่นๆ  ทั้งนี้ คาดว่าภายในสิ้นปีจะมียอดผู้ใช้ SCB EASY ถึง 10 ล้านราย  ส่วนคิวอาร์โค้ดแม่มณีจะบรรลุ เป้าที่ 1.2 ล้านบัญชี

ด้านนายเทพวรรณ คณินวรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จำกัด   กล่าวว่า  การจัดงาน SCB EASY ZAAP ON SALE  ที่รวบรวมสินค้าจากร้านค้ าออนไลน์ยอดนิยมกว่า 500 ร้านค้า ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายตั้งเแต่วั ยรุ่นมัธยมจนถึงวัยทำงานซึ่งเป็ นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่และมีกำลั งซื้อค่อนข้างสูง  เมื่อมีการส่งเสริมการชำระสิ นค้าผ่าน SCB EASY App และคิวอาร์โค้ดแม่มณีร่วมกั บการทำโปรโมชั่นของร้านค้า ทำให้ปัจจุบันลูกค้าภายในงานเลื อกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่ นกว่า 70%  เพราะไม่ต้องพกเงินสด และยังได้ส่วนลดจากการใช้แอพด้ วย ทั้งนี้คาดว่านโยบายยกเลิกค่ าธรรมเนียมของธนาคารจะทำให้ การจัดงานครั้งต่อไปจะยิ่งได้รั บความสนใจและหันไปใช้ธุ รกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น